สิ่งแวดล้อม (Environment)

สิ่งแวดล้อม (Environment) ทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเรา ทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ประกอบด้วย อากาศที่เราหายใจ น้ำที่เราดื่ม ดินที่เราอาศัยอยู่ Around of us พืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่บนโลกของเรา สิ่งแวดล้อมยังรวมถึงพลังธรรมชาติที่หล่อหลอมโลกของเรา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *